Aparati

image

Formula Therapy® je dizajnirana da ponudi nefrolozima najpreciznije i najfleksibilnije...

Više u sekciji "aparati"

image

Tehnološke inovacije, širok spektar terapija i lakoća upotrebe su najznačajnije karakterisitike Lynda®...

Više u sekciji "aparati"

Fotelje za hemodijalizu

image

Likamed® fotelje za hemodijalizu se pravi po porudžbini za maksimalni komfor pacijenta...

Više u sekciji "aparati"

hercopur Reversna Osmoza

image

Voda je važan faktor u hemodijalizi. hercopur Rezervna Osmoza ima velike prednosti poput kontrole...

Više u sekciji "aparati"

find an agent

Dobrodošli na Tehnomed medicina d.o.o.

Na samom početku da vam se zahvalimo što ste posetili zvanični sajt kompanije TEHNOMED. Kompanija Tehnomed medicina d.o.o. je specijalizovana firma koja se bavi poslovima vezanim za hemodijalizu. Nastala je 2009.godine po preporuci strateškog partnera BELLCO S.r.l. iz Italije. U svojoj delatnosti obuhvata kompletan sistem hemodijalize, odnosno uređaje za pripremu vode – reversne osmoze, kompletnu instalaciju za odeljenje hemodijalize, aparate za hemodijalizu, specijalne fotelje za hemodijalizu i ostale uređaje i pomagala koja se koriste na odeljenjima hemodijalize, kao sto su UV sterilizatori vazduha, uređaji za prečišćavanje i jonizaciju vazduha i td... Više

Ukratko o dijalizi

Bubreg

Bubrezi su paran organ smešteni van trbušne šupljine, u masnoj kapsuli koja leži na jednom od leđnih mišića. Osnovna funkcionalna jedinica bubrega je nefron koji se sastoji iz dva dela: glomerula, u kome se stvara, filtrira primarna mokraća i tubula koji dodatno modifikuju filtrovanu primarnu mokraću reapsorpcijom ili sekrecijom određenih supstanci i tako formiraju definitivnu mokraću. Svaki zdrav bubreg sadrži oko 1.000.000 do 1.150.000 nefrona. Merilo funkcionalne sposobnosti bubrega je jačina glomerulske filtracije koja se najčešće određuje klirensom kreatinina koji pretstavlja onu količinu supstance koja se eliminiše iz krvi prilikom jednog prolaska kroz glomerul. Normalna vrednost glomerulske filtracije je oko 125 ml/min.
Najvažnije funkcije bubrega su:

 • regulacija količine tečnosti i nivoa elektrolita u organizmu,
 • izlučivanje završnih proizvoda metabolizma proteina (urea, kreatinin),
 • regulacija acido-bazne ravnoteže organizma,
 • žlezdana funkcija – lučenje:
  • eritropoetina,
  • prostaglandina,
  • kalikreina, i
  • aktivacija vitamina D3.

Hronična bubrežna insuficijencija

Hronična bubrežna insuficijencija (HBI) se javlja onda kada bubrezi nisu u stanju da svojim radom u potpunosti zadovolje potrebe organizma za održavanjem normalnog balansa unutrašnje sredine organizma. Do ove situacije dolazi kada se zbog postojanja osnovne bolesti bubrega iz funkcije isključi 90% nefrona, odnosno kada se broj nefrona svede na 180.000 do 200.000.
Uzroci nastanka hronične bubrežne insuficijencije su:

 • glomerulonefritis,
 • dijabetes,
 • arterijska hipertenzija,
 • infekcija mokraćnih puteva – pijelonefritis,
 • policistična bolest bubrega,
 • nefroskleroza.

Dijaliza

Proces dijalize je kretanje molekula kroz polupropustljivu membranu. Klinički to predstavlja kretanje molekula u krv i iz krvi kroz polupropustljivu membranu. Ukoliko se izmena molekula vrši preko peritonealne membrane ovaj dijalizni postupak se naziva peritonealna dijaliza. Hemodijaliza pak predstavlja oslobađanje krvi od produkata metabolizma koji se filtruju i odstranjuju kroz veštačku polupropustljivu membranu koja se nalazi van organizma. Sama reč hemodijaliza grčkog je porekla i sastoji se iz reči hemo što znači krv i dijaliza što znači oslobađanje od nečeg. Postupkom hemodijalize se odstranjuju završni produkti metabolizma belančevina, reguliše količina tečnosti i elektrolita u organizmu i reguliše kiselost u organizmu.

Principi hemodijalize

Hemodijaliza je razmena molekula kroz polupropustljivu membranu procesima difuzije (kondukcije) i ultrafiltracije (konvekcije).
Difuzija je prelazak molekula kroz polupropustljivu membranu iz sredine sa većom u sredinu sa manjom koncentracijom. U procesu hemodijalize završni produkti metabolizma belančevina kao što su urea, kreatinin, mokraćna kiselina, koji se nalaze u većoj količini u krvi bolesnika usled lošijeg rada bubrega, prolaze kroz polupropustljivu veštačku membranu i prelaze u dijaliznu tečnost i na taj način bivaju odstranjeni.
Ultrafiltracija je prelazak tečnosti i u njoj rastvorenih materija iz sredine sa većim u sredinu sa manjim pritiskom. Tokom hemodijalize pritisak krvi na membranu veći je od pritiska dijalizne tečnosti (transmembranski pritisak) tako da dolazi do prelaska tečnosti iz krvi, gde se nalazi u višku usled lošeg rada bubrega, u dijaliznu tečnost kojom biva odstranjena iz organizma.

Tehnički aspekti hemodijalize

Pored pripreme bolesnika za dobru hemodijalizu potrebno je obezbediti:

 • aparat za hemodijalizu,
 • dijalizator,
 • rastvore za hemodijalizu,
 • adekvatnu heparinizaciju,
 • sistem za preradu vode za dijalizu (reversna osmoza).

Hemodijalizna aparatura se može podeliti na dva najvažnija segmenta:

 • krvni segment (krvna linija, krvna pumpa, dijalizator), i
 • dijalizatni segment (reversna osmoza, koncentrati za dijalizu, proporcionalni sistem, volumetrijska kontrola i monitori i detektori).

Vrste hemodijalize

U odnosu na način izvođenja postoji nekoliko osnovnih principa hemodijalize:

 • acetatna (zastarela metoda koja je skoro sasvim napuštena),
 • bikarbonatna (zlatni standard hemodijalize),
 • hemofiltracija (efikasnost metode je veća od prethodne dve ali je i znatno skuplja), i
 • hemodijafiltracija (pogodna za osobe sa nestabilnim pritiskom tokom dijalize).

U odnosu na mesto dijaliziranja postoji sledeća podela:

 • bolnička hemodijaliza,
 • hemodijaliza u satelitskim centrima, i
 • kućna hemodijaliza.