Aeracija vode

Prečišćavanje vode aeracijom

Proces aeracije u praksi prečišćavanja vode ugalavnom se koristi iz sledećih razloga:

 • Da redukuje ukus i miris vode.
 • Da redukuje korodivnost vode.
 • Da omogući odvajanje i odvođenje nepoželjnih gasova iz vode, kao što su ugljen-dioksid i sumpor-vodonik.
 • Da vodu obogati kiseonikom iz vazduha.
 • Da oksidiše supstancije u vodi.

Vrste aeracija vode

Voda može biti aerisana:

 • Izlaganjem atmosferi, kao što je slučaj u otvorenim akvaduktima ili rezervoarima.
 • Proticanjem vode preko kaskada, preliva, stepenica.
 • Proticanjem vode kroz slojeve uglja - koksa, drobljenog kamena, perforisanih posuda i sl.
 • Rasprskavanjem vode u vazduhu.
 • Duvanjem vazduha kroz vodu.
 • Mešanjem vazduha i vode pod pritiskom usled povećanja rastvorljivosti vazduha, i pomoću drugih metoda.

Uvođenje kiseonika u vodu predstavlja prvi korak u procesu uklanjanja gvožđa i mangana iz vode ako se primenuje proces filtriranja.

Uklanjanje ugljen-dioksida iz vode pomoću aeracije je jedna od metoda za redukciju korodivnog dejstva vode. Samo aeracijom, međutim, vrlo je teško redukovati koncentraciju ovog gasa ispod 5mg/lit zbog njegovog normalnog prisustva u vazduhu.

Aeracija vode - Efikasnost

Aeracija vode je najefikasnija kada je pravac kretanja vazduha odozdo na gore, tj. suprotan pravcu padanja vode. Ako se želi da se posle aeracije ukone vazdušni mehurići iz vode, potrebno je da vode prođe kroz jedan bazen odgovarajuće površine sa zadržavanjem (retencijom) od 15 minuta do 2 sata.

Laboratorijska kontrola procesa aeracije sastoji se u odrđivanju koncentracije otopljenog kiseonika, ugljen-dioksida i sumpor-vodonika u vodi, kao i utvrđivanju vrednosti pH.