peščani filter za vodu za bazen cena

Istaložena voda, u cilju daljeg prečišćavanja propušta se kroz peščani filteri koji zadržava sva suspendovana i plivajuća tela kao i 95 - 99% bakterija.

U upotrebi su:

  • Spori peščani filteri za vodu
  • Brzi peščani filteri - Gravitacioni
  • Brzi peščani filteri - Pod pritiskom
  • Dijatomejski filteri

Iako je opšta težnja da se za filtriranje vode za piće koriste brzi protočni filteri, u upotrebi su i spori peščani filteri koji takođe daju zdravu i higijenski ispravnu vodu.
Postoji, međutim ograničenje za njihovu upotrebu, ono se odnosi na mutnoću prirodne vode, koja ne bi trebalo da prelazi koncentraciju 30 mg/lit, stim da maksimalna dozvoljena koncentracija bude 100 mg/lit. U okviru ovih granica postiže se efikasno uklanjanje bakterija i mutnoće, kao i redukcija boje za 40%. U pogledu bakterijalnog zagađenja prirodne vode, smatra se da će ovi filteri biti efikasni samo ako to zagađenje ne prelazi 2000 klica u 1cm³ vode.

Kvalitet i veličina zrna peska su veoma važne karakteristike.

Pesak ne sme u sebi da sadrži glinu, prašinu, trunje i drugu nečistoću i treba da je nerastvorljiv u razblaženoj hlorovodoničnoj kiselini. Pri upotrebi sporih filtera za vodu treba se držati sledećih principa:
1. Na spore filtere ne dovoditi koagulisanu vodu, jer ona jako opterećuje filtere te dolazi do začepljavanja pora, i usled toga, do čestog čišćenja filtera.
2. Spori filteri dolaze u obzir samo za manja postrojenja i tamo gde postoje odgovarajuće naslage peska odgovarajućeg kvaliteta i krupnoće.
3. Kod sporih filtera, ako je voda jako zagađena, treba je superhlorisati pre ulaska u rezervoar čiste vode i dehlorisati pre izlaza.
4. Za spore filtere može se koristiti čist rečni ili morski pesak.

Spori peščani filtri za vodu - gravitacioni

Naziv "brzi peščani filteri" dolazi otuda što je ovde brzina filtracije za oko 40 puta veća od brzine filtriranja kroz spore peščane filtere. Sastoje se od sloja, po mogućstvu, kvarcnog peska odgovarajuće krupnoće i služe da se iz vode uklone koagulisane čvrste materije koje su u njoj preostale posle izvršene sedimentacije.
Brzina filtriranja vode kroz brze peščane filtere iznosi od 100 do 300 m³/dan.
Pranje filtera je jedna od najvažnijih operacija pri primeni brzih peščanih filtera. Znak da je vreme da se počne sa pranjem filtera je onda kada gubitak pritiska postane jednak rastojanju od gornjeg nivoa vode nad peskom do dna peščanog sloja.

Brzi filteri za vodu - Pod pritiskom

Filteri pod pritiskom su zatvoreni čelični cilindri sa kvarcnim peskom pažljivo raspoređenim iznad sistema odvodnih cevi položenih na dnu cilindra.
Voda koju treba filtrirati ulazi u filter na gornjem delu cilindra, prolazi kroz filter i iz njega izlazi kroz sistem odvodnih cevi.
Filter se pere - čisti obrnutim tokom vode, tj. odozdo na gore. Filteri pod pritiskom mogu biti vertikalni i horizontalni. Među najobičnijim nečistoćama koje se uklanjaju ovim filterima su mulj, gvožđe, mangan, ulje, organske materije, boja i bakterije.

Dijatomejski filtri

Pored peščanih filtera, za vreme drugog svetskog rata, pojavili su se dijatomejski filteri za vodu koji se danas sve više koriste. Uglavnom u poljskim uslovima, kao i za prečišćavanje vode u bazenima za plivanje.