Preciscavanje vode iz bunara

Бунари су изузетно важни за сва друштва. На многим местима бунари пружају поуздану и обилну залиху воде за кућну употребу

Бунари | Пречишћавање воде из бунара | Филтери за бунарску воду

Бунари су изузетно важни за сва друштва. На многим местима бунари пружају поуздану и обилну залиху воде за кућну употребу, наводњавање и индустрију. Тамо где је површинске воде мало, као што је у пустињама, људи не би могли преживети и напредовати без подземних вода, а људи користе бунаре да би дошли до подземних вода.

По начину градње бунари за воду могу бити:

Копани бунари

Бунар (објекат) за јавно снабдевање становништва водом за пшиће који настаје копањем земљишта до водоносног слоја и који је озидан каменом или циглом, обложен слојем глине или бетонским прстеновима.

Цевни  бунари

Цевни бунар је сваки бунар из кога се вода добија побијањем избушене цеви која улази у водоносни слој.

Бушени бунари

У зависности од издани које користе, бунари за воду могу бити обични бунари, артески бунари односно под притиском и субартески бунари.

Артески бунар

Артески бунар је цевни бунар из кога вода природним путем избија изнад површине земље.

Субартешки бунар

Субартешки бунар је цевни бунар из којег се вода одговарајућим системом извлачи под прописаним хигијенским условима изнад површине земље.

Дезинфекција воде за пиће из бунара има за циљ да уклони патогене и условно патогене микроорганизме, и може се обављати редовно 1 до 2 пута годишње, односно ванредно, у случајевима утврђене микробиолошке неисправности воде.

Реверзна осмоза се користи за пречишћавање воде и одстрањивање неорганских минерала...
Механички филтери за воду користе сито за уклањање нежељених супстанци из воде. За...
Деферизација воде Процесом деферизације врши се уклањање гвожђа (Фе) и манган (Мн)...
Омекшавање воде (уклањање каменца из воде) је процес смањења садржаја соли...
Деминерализација воде Деминерализована вода , популарно позната као дестилована...
Денитрификација воде Најчешћи извори нитрата у подземној води су пољопривредно...
Стерилизација и дезинфекција воде УВ лампе за дезинфекцију - системи су дизајнирани...
Физичко-хемијски процеси за уклањање амонијака из воде су: Измена јона ( Јонска...
Хлорисање воде је процес додавања хлоре (Cl2) или хипохлорита у воду.
Филтрација активним угљем се користи за филтрирање воде , филтрирање воде за пиће,...
Боја у води обично је последица гвожђа и мангана или органских танина (често из...
Поступци и параметри испитивања хемијске (лабораторијске) анализе воде

Филтери за воду

Филтер за воду уклања нечистоће смањењем контаминације воде користећи фину физичку баријеру, хемијски поступак или биолошки поступак. Филтери у различитој мери чисте воду у сврхе као што су обезбеђивање наводњавања у пољопривреди, доступна вода за пиће, јавни и приватни акваријуми и безбедна употреба бара и базена.

filteri za vodu cena

Метода филтрације

Филтери користе сито, адсорпцију, размену јона и друге процесе за уклањање нежељених супстанци из воде. За разлику од сита или сита, филтер потенцијално може уклонити честице много мање од рупа кроз које пролази његова вода.

Филтрација воде је поступак који у себи обједињује следеће:

Механичко дејство - које се састоји у уклањању честица већих од пора филтарског материјала,

Адхезијско дејство - које се огледају у приањању честица на површинском филтарском материјалу

Адсорпцијско дејство - које се састоји од припијања (на површини филтарског материјала) честица које са водом продиру у порозну средину

Таложно дејство - које се састоји у гравитацијском издвајању честица које с водом продиру у унутрашњост филтарског материјала,

Хемијско дејство - које се огледа у растављању (дисоцирању) мутноће на ситније делове или у њеном претварању у нераствориву масу која се потом уклања из воде

Биолошко дејство - које се огледају у стварању биолошких опна или превлаке (филма, мембране) од микроорганизама.

Поступак филтрирања се одвија у посебним објектима - или филтрационим уређајима.

Врсте филтера или филтрација воде

Независно од начина кретања воде кроз филтарски материјал, филтери се деле на:

гравитационе филтере

филтере под притиском,

вакуумске филтере.

По начину рада и задржавању растворених честица могуће је разликовати:

споро филтрирање

брзо филтрирање.

Гравитациони филтери

Гравитациони филтер је отворени резервоар у којем се изнад филтрирајућег слоја налази вода са слободним воденим лиценцама. Филтрирање настаје због деловања силе теже због висинских разлика између довода и одвода воде на филтеру.

Гравитационо филтрирање се одвија у филтрима који се граде као отворени армиранобетонски базени у чијем је доњем делу дренажни систем (дренажа) за одвод филтриране воде. На дренажни систем се полаже слој филтрирајућег материјала. Вода која је прошли поступак таложења доводи до филтрације материјала и силазних током пречишћава.

Основни елементи који се одређују приликом проjектирања ових филтера су брзина филтрирања, дозвољени хидраулични губици на филтеру и оптимално време рада филтера између два прања, односно чишћења. Хидраулички губици првенствено зависе од:

особина филтарског материјала (дебљина слоја, порозности, димензије и проценат учешћа појединих фракција),

брзине филтрирања,

вискозности воде,

гравитацијском деловању.

Филтери под притиском

Филтери под притиском су затворени (челични) цилиндрични резервоари у који се вода доводи под притиском. Филтрирање настаје због разлике притиска на доводу и одводу воде.

Вакуумски филтери

Вакуумски филтeри су врста филтера код којег на одводу филтриране воде влада потпритисак (који је нижи од атмосферског притиска).

Спори филтери

Споро пречишчавање воде настаје филтрирањем кроз биолошку опну коју образују микроорганизми на површини филтерског слоја. Зато се оно назива и површинско пречишчавање. Одлика ових филтера је велико смањење мутноће и велики проценат задржавања бактерија (од 98 до 99 %).

Поступак спорог пречишћавање које се одвија на спорим филтерима, примењује са за филтрирање некоагулисане воде која садржи ниску мутноћу (ретко преко 8 °НТУ).

Ови филтери раде на малим брзинама филтрирања, обично 0,1 до 0,3 м/х (најчешће 0,2 м/х) и протока до 1.000 м3/дан.

Брза филтрација

Брза филтрација се врши кроз цели филтарски слој, изато носи назива и дубинско филтрирање. Поступак се одвија на брзим процеђивачима који се примењују за филтрирање воде која је прошла поступак таложења и има мутноћу највише 8°НТУ.

Ова филтрација ради на релативно великим брзинама филтрирања, обично 5 до 7 м/х (изнимно 15 м/х), у зависности од гранулометријскиx особина филтерског слоја и врста филтера. Због велике брзине филтрирања, потребна површина ових филтeра је вишеструко мања у односу на споре филтeре. Међутим, са друге стране, код брзих филтера присутно је знатно брже загађење, а тиме и потреба за чешћим прањем (у просеку 1 до 2 пута дневно).

Филтрација активним угљем

Филтрација активним угљем се користи за филтрирање ваздуха и гасова (пречичавање ваздуха, пречишћавање биогаса, уклањање мириса, пречишћавање димних гасова, природно пречишћавање, филтрирање пара растварача), филтрирање воде (филтрирање воде за пиће, филтрирања индустријских или комуналних отпадних вода, филтрирања котловских и расхладних вода, у филтерима за кућну употребу, за филтрирање воде у базенима и акваријумима), обрада течности (активни угаљ се користи за уклањање растворених органских суспстанци, и за контролу укуса и мириса у хемијској, фармацеутској и прехрамбеној индустрији, као што су глукоза, масти и уља, глутамати, шећери, пиво и сокови) и за посебне примене (код прераде злата, мембранске филтрације, у дуванској индустрији, у климатизационим уређајима, код разних каталитичких процеса и друго).