Prečišćavanje vode iz bunara

Bunari | Prečišćavanje vode iz bunara | Filteri za bunarsku vodu

Prečišćavanje bunarske vode je jedan od najzahtevnijih vidova filtracije vode.

Za adekvatno konfigurisanje filtera za bunarsku vodu veoma je važno da se pre toga uradi biološko-hemijska analiza vode.

FILTERI ZA BUNARE

Bunarska voda u zavisnosti od lokacije uglavnom obiluje standardnim zagađivačima vode kao što su Organske materije, Gvožđe i Mangan, Nitrati i Nitriti, Amonijak, povišena elektroprovodljivost, visok stepen tvrdoće vode isl. Često je u bunarskoj vodi prisutan ne mali broj različitih mikroorganizama štetnih po ljudsko zdravlje.

Bunari su izeuzetno važni za sva društva. Na mnogim mestima bunari još uvek pružaju pouzdanu i obilnu zalihu vode za kućnu upotrebu, navodnjavanje i industriju. Tamo gde je površinske vode malo, kao što su pustinje, ljudi ne bi mogli preživeti i napredovati bez podzemnih voda, tako da koriste bunare kako bi došli do istih.

Po načinu gradnje bunari za vodu mogu biti:

Кopani bunari

Bunar (objekat) za javno snabdevanje stanovništva vodom za piće koji nastaje kopanjem zemljišta do vodonosnog sloja i koji je ozidan kamenom ili ciglom, obložen slojem gline ili betonskim prstenovima.

Cevni bunari

Cevni bunar je svaki bunar iz koga se voda dobija pobijanjem izbušene cevi koja ulazi u vodonosni sloj.

Bušeni bunari

U zavisnosti od izdani koje koriste, bunari za vodu mogu biti obični, arteski - bunari pod pritiskom i subarteski bunari.

Arteski bunar

Arteski bunar je cevni bunar iz koga voda prirodnim putem izbija iznad površine zemlje.

Subarteški bunar

Subarteški bunar je cevni bunar iz kojeg se voda odgovarajućim sistemom izvlači pod propisanim higijenskim uslovima iznad površine zemlje.

Dezinfekcija vode za piće iz bunara ima za cilj da ukloni patogene i uslovno patogene mikroorganizme, i može se obavljati 1 do 2 puta godišnje, odnosno vanredno, u slučajevima mikrobiološke neispravnosti vode.

IMATE PROBLEM?

Ukoliko razmišljate o prečišćavanju vašeg bunara, pozovite nas i mi ćemo vam besplano dati odgovore na sva vaša pitanja i predložiti konfiguraciju, odnosno odgovarajući tretman vode za vaš bunar. 

Filteri za vodu

Filter za bunarsku vodu uklanja nečistoće smanjenjem kontaminacija vode koristeći finu fizičku barijeru, hemijski postupak ili biološki postupak. Filteri u različitoj meri čiste vodu u svrhe kao što su obezbeđivanje navodnjavanja u poljoprivredi - prečišćavanje bunarske vode, dostupna voda za piće, javni i privatni akvarijumi i bezbedna upotreba bara i bazena.

Filteri za bunare

Metoda filtracije

Filteri koriste sito, adsorpciju, razmenu jona i druge procese za uklanjanje neželjenih supstanci iz vode Za razliku od sita, filter potencijalno može ukloniti čestice mnogo manje od rupa kroz koje prolazi voda.

Filtracija vode je postupak koji u sebi obezbeđuje sledeće:

Mehaničko dejstvo - koje se sastoji u uklanjanju čestica većih od pora filtarskog materijala.

Adhezijsko dejstvo - koje se ogleda u prianjanju čestica na površinskom filterskom materijalu.

Adsorpcijsko dejstvo - koje se sastoji od pripijanja (na površini filtarskog materijala) čestica koje sa vodom prodiru u poroznu sredinu.

Taložno dejstvo - koje se sastoji u gravitacijskom izdvajanju čestica koje s vodom prodiru u unutrašnjost filtarskog materijala.к

Hemijsko dejstvo - koje se ogleda u rastavljanju (dislociranju) mutnoće na sitnije delove ili u njenom pretvaranju u nerastvorivu masu koja se potom uklanja iz vode.

Biološko dejstvo - koje se ogleda u stvaranju bioloških opna ili prevlake (filma, membrane) od mikroorganizama.

Postupak filtriranja se odvija u posebnim objektima ili filtracionim uređajima.

Vrste filtera za vodu

Nezavisno od načina kretanja vode kroz filtarski materijal, filteri za vodu mogu biti:

  • Gravitacioni filteri
  • Filteri pod pritiskom
  • Vakuumski filteri

Po načinu rada i zadržavanju rastvorenih čestica mogu biti:

  • Spori filteri
  • Brzi filteri
  • Gravitacioni filter

Gravitacioni filter je otvoreni rezervoar u kojem se iznad filtrirajućeg sloja nalazi voda sa slobodnim vodenim licencama. Filtriranje nastaje zbog delovanja sile teže zbog visinskih razlika između dovoda i odvoda vode na filteru.

Gravitaciono filtriranje se odvija u filtrima koji se grade kao armiranobetonski bazeni u čijem je donjem delu drenažni sistem (drenaža) za odvod filtrirane vode. Na drenažni sistem se polaže sloj filtrirajućeg materijala. Voda koja je prošla postupak taloženja dovodi do filtracije materijala i silaznim tokom je pročišćava.

Osnovni elementi koji se određuju prilikom projektovanja ovih filtera su bbrzina filtriranja, dozvoljeni hidraulični gubici na filteru i optimalno vreme rada filtera između dva pranja, odnosno čišćenja. Hidraulički gubici prvenstveno zavise od:

  1. osobina filtarskog materijala (debljina sloja, poroznosti, dimenzije i procenat učešća pojedinih frakcija),
  2. brzine filtriranja,
  3. viskoznosti vode,
  4. gravitacijskog delovanja.

Filteri pod pritiskom

Filteri pod pritiskom su zatvoreni (čelični) cilindrični rezervoari u koji se voda dovodi pod pritiskom. Filtriranje nastaje zbog razlike pritiska na dovodu i odvodu vode.

Vakuumski filteri

Vakuumski filteri su vrsta filtera kod kojeg na odvodu filtrirane vode vlada potpritisak (koji je niži od atmosferskog).

Spori filteri

Sporo prečišćavanje vode nastaje filtriranjem kroz biološku opnu koju obrazuju mikroorganizmi na površini filtarskog sloja. Zato se ono naziva i površinsko prečišćavanje. Odlika ovih filtera je veliko smanjenje mutnoće i veliki procenat zadržavanja bakterija (od 98-99%).

Postupak sporog prečišćavanja koje se odvija na sporim filterima, primenjuje se za filtriranje nekoagulisane vode koja sadrži nisku mutnoću (retko preko 8 °NTU).

Ovi filteri rade na malim brzinama filtriranja, obično 0,1-0,3 m/h (najčešće 0,2 m/h) i protoka do 1.000 m³/dan.

Brza filtracija

Brza filtracija se vrši kroz celi filtarski sloj, zato nosi naziv i dubinsko filtriranje. Postupak se odvija na brzim proceđivačima koji se primenjuju za filtriranje vode koja je prošla postupak taloženja i ima mutnoću najviše 8°НТУ.

Ova filtracija radi na relativnom velikim brzinama filtriranja, obično 5-7 m/h, u zavisnosti od granulometrijskih osobina filterskog sloja i vrsta filtera. Zbog velike brzine filtriranja, potrebna površina ovih filtera je višestruko manja u odnosu na spore filter. Međutim, sa druge strane, kod brzih filtera prisutno je znatno brže zagađenje, a time i potreba za češćim pranjem (u proseku1-2 puta dnevno).

Filtracija aktivnim ugljem

Filtracija aktivnim ugljem se koristi za filtriranje vavazduha i gasova (prečišćavanje vazduha, prečišćavanje biogasa, uklanjanje mirisa, prečišćavanje dimnih gasova, prirodno prečišćavanje, filtriranje pare rastvarača), filtriranje vode (prečišćavanje vode za piće, filtriranja industrijskih ili komunalnih otpadnih voda, filtriranje kotlovskih i rashalnih voda, filtriranje bunarske vode, u filterima za kućnu upotrebu za filtriranje vode u bazenima i akvarijumima), obrada tečnosti (aktivni ugalj se koristi za uklanjanje rastvorenih organskih supstanci, i za kontrolu ukusa i mirisa u hemijskoj, farmaceutskoj i prehrambenoj industriji, kao što su glukoza, masti i ulja, glutamati, šećeri, pivo i sokovi) i za posebne primene (kod prerade zlata, membranske filtracije, u duvanskoj industriji, u klima uređajima, kod raznih katalitičkih procesa i drugo).